Antropolog Ralph Linton stwierdza, że jednym z przymiotów innowacji, jest jej „kłopotliwość” – cecha, opisująca zdolność do wkomponowania się novum w zastany porządek społeczny. Tym samym okazuje się , że innowacja diagnozowana może być nie tylko w aspekcie użyteczności, ale również – jak nie przede wszystkim – jako rozwiązanie zgodne lub kłócące się z ładem systemu społecznego, do którego trafia. To z kolei powala wnioskować, że istnieją co na najmniej dwa poziomy legitymizacji novum: indywidualny i systemowy. Identyfikacja tych poziomów dopinguje do tego, by każde nowatorstwo diagnozować pod kątem jego potencjału dyfuzyjnego, a system społeczny opisywać jako sprzyjający rozpowszechnieniu novum lub też blokujący jego popularyzację. W tym też kontekście mówić można o uwarunkowaniach, strukturach i politykach stymulujących akceptację novum. Klasyk tematyki – Homer Barnett przekonuje, ze najistotniejszą cecha innowacji jest jej kompatybilność z systemem. Najtrudniej rozpowszechnić się nowatorstwu, którego system społeczny nie wspiera. Wydaje się, że szczególnie interesującym przypadkiem komponowania się innowacji z systemem jest dyfuzja bankowości internetowej. Jej użytkowanie wciąż budzi obawy wielu posiadaczy kont bankowych, a sama Polska nie należy do liderów rozpowszechnienia tegoż rozwiązania. Identyfikować więc można systemowe bariery dla tego typu innowacyjności, w szczególności mając na uwadze układy regionalne. Zagadnienie rozpowszechnienia bankowości internetowej dysponuje dużą badawczą tradycją. Badania dotyczące akceptacji bankowości internetowej prowadzone były już w wielu krajach. Miały one charakter zarówno komercyjny, jak i naukowy. W drugim ze wskazanych wariantów, koncertowały się na testowaniu konkretnych modeli, w tym Modelu Model Akceptacji Technologii – TAM. Aktualnie ważnym kontekstem analizy zdaje się być pandemia COVID-19, która daje się poznać jako stymulator innowacyjność i naturalna siła przymusu. Celem wystąpienia będzie diagnoza bankowości internetowej jako innowacji wraz z identyfikacją mechanizmów odpowiedzialnych za jej dyfundowanie. Analizie służyć będą archiwalne i aktualne dane zastane dokumentujące proces dyfuzji, z uwzględnieniem efektu pandemii. Jednocześnie podstawowym zamierzeniem pozostanie wskazanie potencjalnych barier dla bankowości internetowej, przesądzających o kłopotliwości tejże innowacji.