Zapraszamy do składania propozycji wystąpień dotyczących współczesnej, interdyscyplinarnej metodologii analizy danych jakościowych – tekstowych i wizualnych – oraz wykorzystania nowych technologii, algorytmów i technik z obszaru Humanistyki Cyfrowej, Big/Thick Data, NLP, Text Mining i Data Science (Social Computing) w polu szeroko rozumianej socjologii jakościowej. Humanistyka cyfrowa (Digital Humanities) i Social Data Science Computing to dziedziny nauki z pogranicza informatyki, technologii cyfrowych oraz humanistyki i nauk społecznych. Ich zastosowanie w analizie / socjologii jakościowej to nowy sposób spojrzenia i tworzenia interdyscyplinarnej wiedzy w socjologii i naukach społecznych. To trend analityczny i rozwijający się nowy sposób uprawiania socjologii jakościowej. Do zgłaszania referatów zapraszamy osoby, które mają nie tylko własne przemyślenia, ciekawe projekty, ale i pewne doświadczenie metodologiczne w analizie tradycyjnych (wywiady, biografie, zdjęcia itp.) oraz nowych danych jakościowych (tweety, posty, mema, strony internetowe itp.), użytkowaniu narzędzi z rodziny CAQDAS i pokrewnych, kształtowaniu i projektowaniu nowych metod i strategii analizy danych tekstowych, wizualnych, dźwiękowych czy audiowizualnych, a także pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych zastanych (Secondary Data Analysis) czy też danych powszechnie dostępnych w Internecie. Naszym zdaniem interdyscyplinarność, wykorzystanie metod z obszaru Humanistyki Cyfrowej, Przetwarzanie języka naturalnego, Text czy Visual Mining, ale przede wszystkim korzystanie z nowych technologii cyfrowych i programów CAQDAS w socjologii jakościowej wpływa na zmianę sposobu myślenia o analizie, metodologii jakościowych praktyk badawczych oraz rozwija i kształtuje analityczne know-how badacza. Interdyscyplinarność oraz specyfika tych podejść wymaga rygoryzmu metodologicznego w procesie gromadzenia, archiwizacji i przetwarzania danych oraz dokładności i precyzji w procesie ręcznego i automatycznego kodowania, analizy i wizualizacji danych. Zastosowanie narzędzi CAQDAS w praktyce badawczej i analitycznej kształtuje nie tylko ramy interpretacji socjologicznej, ale zmienia optykę i sposób percepcji problemów badawczych. Istotą tego procesu jest „swoista interakcja – między badaczem a komputerem, cyfrowością a myśleniem tradycyjnym, między rozwijającymi się nowymi podejściami, a klasyczną metodologią analizy i prowadzenia badań jakościowych. Referaty zostaną opublikowane w specjalnym numerze Przeglądu Socjologii Jakościowej poświęconym w/w tematyce.