Grażyna Woroniecka

Pracuje w Katedrze Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej ISNS UW. Przedmiotem jej zainteresowań jest socjologia wiedzy, socjologia polityki, antropologia współczesności. Członkini Komitetu Naukoznawstwa PAN, Przewodnicząca Sekcji Tradycji i Ethosu w Nauce.  

Autorka m.in.: Socjologia jako milieu? W: W. Pawlik, E. Zakrzewska-Manterys (red.) O społeczeństwie, moralności i nauce. Miscellanea, Wyd. ISNS UW, Warszawa 2008, s. 307-320.

Kodeks etyczny w socjologii – wybrane problemy. W: M. Fuszara, W. Pawlik (red.) Idee-Historia-Społeczeństwo. WUW Warszawa 2014, s. 240-254.

Znikające różnice. Relacje między socjologią a antropologią kulturową w świetle teorii systemów Niklasa Luhmanna,(współaut. Magdalena Łukasiuk). „Przegląd Socjologii Jakościowej” t. 9, nr 3/2013.

Abstrakty wystąpień

Schyłek dyscyplin: zmagania w polu czy o pole socjologii?

W referacie przedstawię próbę analizy aktualnej sytuacji socjologii w kontekście cech dystynktywnych dyscypliny, porównując cztery plany jej funkcjonowania: plan edukacyjny, plan badawczy, plan awansów zawodowych oraz plan administracyjno-prawny. W planie edukacyjnym zaprezentuję skutki procesu bolońskiego oraz rywalizacji o oferty edukacyjne między uniwersytetami i wydziałami (przywołam badania socjologów z UMK w Toruniu). W planie badawczym skupię się na koncepcji episteme klasycystycznej (Foucault), z której wyłoniły się dyscypliny (taxonomia) oraz późnomodernistycznym horyzoncie „wypływania” nauk z ram Akademii i dyscyplin. W planie awansów zawodowych zilustruję starania środowiska o uprawomocnienie prac inter- i transdyscyplinarnych wraz z towarzyszącymi temu ambiwalencjami. I na koniec, w planie administracyjno-prawnym, zaproponuję interpretację zapisu ustawowego mówiącego o możliwości uzyskania doktoratu z dziedziny nauki, a nie z dyscypliny naukowej. Materiał badawczy, na którym opieram przedstawiane wnioski, pochodzi z dwóch źródeł: z kilkunastoletnich studiów etnometodologiczno-hermeneutycznych nad recenzjami prac doktorskich i habilitacyjnych oraz z 22 lat doświadczeń jako członkini Rady Naukowej nadającej stopnie naukowe, komisji powoływanych w tym celu, a także (od grudnia 2021) z praktyki i dyskusji w Radzie Dziedzin UW. Ramą dla całej analizy jest koncepcja pola naukowego Pierre’a Bourdieu, w którym lokuję omawiane procesy. 

Skip to content