„Timestyle”, a więc indywidualny styl przeżywania i organizowania sobie czasu w okresie pandemii uległ znacznemu zaburzeniu. W 2020 w momencie pojawienia się globalnej pandemii i lockdownu popularność wpisów o czasie wolnym w internecie znacząco wzrosła (jak pokazują analizy wykonane za pomocą oprogramowania SentiOne). Okazało się, że wypracowane wcześniej sposoby zagospodarowania czasu uległy „dezaktualizacji” a pojawiła się perspektywa nowych, nieprzewidywanych zasobów czasu wolnego. Jako istotne zagadnienie należy uznać zjawisko tworzenia nowych wzorców zachowań i ich ewentualnego wpływu na zachowania społeczeństwa w przyszłości.
W swoim wystąpieniu skupimy się na analizie danych zastanych pochodzących z agencji badawczych, instytucji państwowych czy europejskich oraz badaniach własnych dotyczących czasu wolnego przeprowadzonych przed pandemią, jesienią 2019 roku oraz powtórzonych rok później w trakcie trwania pandemii COVID-19. Badania były przeprowadzone metodą CAWI na panelach internetowych na osobach pracujących (N=349 w 2019 roku i N=360 w 2020). Uzupełnieniem do nich będą wyniki badania jakościowego przeprowadzonego na grupie N=63 studentów w listopadzie 2020 roku.
Na podstawie zebranych danych ilościowych z 2020 stworzyliśmy również klasyfikację pracujących Polaków biorąc pod uwagę ich przynależność pokoleniową oraz subiektywną ocenę ich życia. Łącząc te dwie zmienne wydzielono w populacji 5 kategorii konsumentów. Wyróżniono więc osoby uważające swoje życie za nudne – UTRACONYCH, przedstawicieli pokolenia Y i Z uważający swoje życie za pasjonujące – YOLO (od skrótu You Only Live Once – wskazującego na to że warto jest żyć pełnią życia) oraz tych za zwyczajne – MŁODYCH DOROSŁYCH. Przedstawicieli pokolenia X i Baby Boomers podzielono na tych z pasjonującym życiem – DRUGA MŁODOŚĆ oraz z życiem zwyczajnym – ZWYCZAJNI DOROŚLI. Jako wynik zaprezentujemy jak zmienił się sposób spędzania czasu wolnego z perspektywy liczbowej, ale również jak czasem nieobserwowalne zmiany ilościowe wpłynęły na jakość postrzeganego czasu.