Dotychczasowe podziały społeczno-polityczne w Polsce rozpadają się. Szczególnie dotyczy to zacierania różnic w strukturze społecznej i życia młodych, którzy jako pokolenie dorastają w innych momentach historycznych. Na zmianę postaw społecznych młodych wpływają m.in. procesy mobilności, migracji, postępującej cyfryzacji i oddziaływania nowych mediów, konsumpcjonizmu, przemian obyczajowych, zjawiska populizmu i zmian klimatycznych, a także zmian na płaszczyźnie makroekonomicznej wprowadzonych przez partię PiS, które wyraźnie wpływają na mechanizmy autoidentyfikacji, definicje lewicy i prawicy, ich rozumienie i tożsamości oraz związaną z nimi aksjologię.
Głównym celem wystąpienia jest przedstawienie wyników badań nad podziałem lewica–prawica wśród młodych i ukazanie redefinicji tego podziału obecnie. Prezentacja ma ukazać, do czego odwołują się uczestnicy „nowej generacji ideowości” i co oznaczają dla nich „lewicowość” oraz „prawicowość”. Ponadto wystąpienie ma na celu przybliżenie procesu funkcjonowania tożsamości ideowych młodych w Polsce obecnie zarówno w dyskursie formalnym, rozumianym jako ekspercko-naukowym oraz dyskursie oddolnym (działającym jakby poza stanowiskiem eksperckim) w przestrzeni komunikacji młodych (przedmiot identyfikacji jest obdarzony znaczeniem obecnym w ich doświadczaniu potocznym i zachodzących interakcji społecznych), a także ich wzajemnej przekładalności. W tym celu nakreślony zostanie background Polski w 2020 roku rozumiany jako tło historyczno-polityczne, w którym młodzi badani dokonują określenia własnego miejsca w społeczeństwie i elementów umożliwiających identyfikację ideową (rozumiane jako postawy ideowe). Następnie prelegentka odwoła się do ilustratywnych przykładów historyczno-politycznych i kulturowych kwestii identyfikacyjnych w życiu społeczno-politycznym w Polsce po 1989 roku, zestawiając je z materiałem badawczym uzyskanym w trakcie prowadzonych badań. Analiza materiału badawczego stanowi opis potwierdzający taki sposób myślenia obecny w dyskursie ideowym młodych w stosunku do znaczenia obecnego w dyskursie publicznym dotychczas.
Prezentowane wyniki opierają się na badaniach jakościowych wśród uczestników światów społeczno-ideowych młodej lewicy i młodej prawicy w Polsce w latach 2018–2019, połączeniu wywiadów biograficzno-narracyjnych, analizy dyskursu oraz koncepcji ram interpretacyjnych. Dodatkowo analizie poddane zostały materiały publikowane na stronach internetowych, wywiady prasowe, wypowiedzi, komentarze tychże uczestników w latach 2015–2020.