Celem prowadzonych badań jest opis oraz wyjaśnienie, w jaki sposób nazwiska i imiona oddziałują na zachowania noszących je osób, ich samopoczucie i otoczenie. Istotną kwestię stanowi charakteryzowanie i poddawanie analizie typów reakcji, z jakimi mogły spotykać się osoby noszące dane imiona i nazwiska. Ważny wątek badań stanowi również to, w jaki sposób odnotowane reakcje wpłynęły na postrzeganie siebie oraz autoprezentację związaną z noszonymi imionami i nazwiskami.
Przedmiot badań został wyłoniony w toku własnych doświadczeń. Posiadając nazwisko oznaczające cechę charakteru/zachowanie w trakcie dotychczasowego życia spotkałam się z szeregiem różnych zachowań otoczenia, interakcji skupionych wokół brzmienia nazwiska. Te sytuacje nasiliły koncentrację i uwagę wokół własnego imienia i nazwiska oraz tym samym powodowały u mnie liczne refleksje na temat wpływu nazw własnych na funkcjonowanie w życiu społecznym.
Podstawową techniką badawczą w trakcie zbierania zaprezentowanych danych stanowił wywiad swobodny pogłębiony. Wywiady były przeprowadzane z osobami dobranymi celowo, między innymi ze względu na posiadanie nazwisk używanych jednocześnie w języku polskim, jako określenia przedmiotów, zwierząt, cech charakteru itd. W trakcie badań prowadzono dziennik kontemplatywny, w którym zapisywane były zarówno autoobserwacje dotyczące uczestniczenia w różnych interakcjach związanych z własnym imieniem i nazwiskiem, jak i noty kontemplatywne dotyczące sytuacji wywiadów.
W trakcie wystąpienia zaprezentuję charakterystykę prowadzenia badań, skoncentrowanych na problemie, który został zidentyfikowany na podstawie własnych przeżyć. Zależy mi na ukazaniu ograniczeń prowadzenia takich badań, ryzyka związanego z narzucaniem własnej perspektywy na doświadczenia badanych, jak i korzyści wynikających z wcześniejszej personalnej eksploracji obszaru badań. Analiza problemu zostanie oparta o poszczególne etapy tworzenia metodologii badania, dziennik kontemplatywny i treść przeprowadzonych wywiadów.