Współczesne demokracje mierzą się z różnymi formami polityki radykalnej przyjmującej postać ruchów populistycznych, skrajnie prawicowych, nacjonalistycznych lub ksenofobicznych. Stawiają one pod znakiem zapytania zarówno demokratyczne reguły gry, jak też klasyczne wizje demokracji rozumianej jako wyważanie interesów czy ścieranie się koncepcji dobra wspólnego. Do spektrum działań podejmowanych przez rządy należące do fali nowego autorytaryzmu należy między innymi ograniczanie praw opozycji parlamentarnej i pozaparlamentarnej, rozbudowa różnych postaci klientelizmu politycznego, podważanie niezawisłości sędziów, jak i samej zasady niezawisłości sędziowskiej, próby monopolizacji istotnych kanałów przekazu informacji w państwie. Podejmując tego rodzaju działania, nowe autorytaryzmy odwołują się do specyficznych form legitymizacji, niezgodnych z klasycznymi wizjami „demokracji liberalnej“: fikcji „woli ludu“, jednolitości „suwerena“, rzekomego włączenia klas społecznych upośledzonych przez kapitalizm i technokratyzm, powrotu do wartości konserwatywnych i często partykularystycznie pojmowanych przynależności grupowych. Tak zwane „nowe autorytaryzmy“ stanowią więc podwójne wyzwanie: stanowią zagrożenie ustrojowe dla demokracji oraz stawiają pod znakiem zapytania jej legitymizację. Celem sesji jest odpowiedź na pytania o przyczyny, naturę i skutki pojawiania się tendencji autorytarnych i perspektyw, które w obliczu tych tendencji rysują się dla przyszłości demokracji. W szczególności przedmiotem zainteresowania prelegentów będą tendencje autorytarne w Europie Środkowo-Wschodniej rozważane na tle tendencji globalnych, przemian społecznych w tej części świata oraz transformacji ustrojowych i społeczno-gospodarczych dokonywanych w ostatnich trzech dekadach. W ramach sesji spróbujemy również odpowiedzieć na pytanie, czy przemiany strukturalne społeczeństw nowoczesnych, a zwłaszcza środkowo-europejskich, przemiany sposobów komunikowania się i nowe zjawiska kulturowe mają związek z obserwowanymi trendami politycznymi. Szczególną uwagę poświęcimy przemianom wiedzy i edukacji w społeczeństwach nowoczesnych i ich wpływowi na zachowania polityczne.