Sesja będzie poświęcona nowym wymiarom zróżnicowania etniczno-kulturowego w Europie oraz temu, jak przejawia się ono w specyficznym kontekście Europy Środkowo-Wschodniej. Polska jest tu szczególnie ciekawym przypadkiem: nowe procesy migracyjne – imigracja/emigracja – nakładają się na dotychczasową różnorodność kulturową kraju (mniejszości narodowe i etniczne, grupy religijne). Ogromny wpływ na społeczną róznorodność mają również wyzwania pojawiające się w ostatnich miesiącach:  w 2022 roku, Polska w krótkim czasie doświadczyła dużej migracji uchodźczej z Ukrainy i stała się jednym z głównych państw przyjmujących uchodźców w skali globalnej. W dyskursach publicznych i narracjach migrantów można odnaleźć wspólne, podzielane sposoby przeżywania sytuacji migracji i kontaktów międzykulturowych. Ale duże znaczenie mają też indywidualne interpretacje, w których status migranta współistnieje z innymi (niekiedy ważniejszymi dla jednostek) wymiarami społecznego kategoryzowania, jak płeć czy przynależność religijna. Różne poziomy dywersyfikacji wymagają kompleksowego uwzględnienia w analizach współczesnego zróżnicowania. Zmieniająca się sytuacja społeczno-kulturowa i demograficzna Europy, w tym Polski, oraz przeobrażający się rynek pracy, będzą punktem wyjściowym do bardziej wnikliwego przyjrzenia się nowym rozumieniom lokalności i glokalizacji w przestrzeniach transnarodowych, nowym formom przedsiębiorczości i samoorganizowania się migrantów oraz ich aktywizacji w odpowiedzi na swoiste wyzwania i problemy społeczne.

Sesja w języku angielskim.