Pandemia COVID-19 przedefiniowała sposób w jaki łączona jest praca zawodowa i opieka, stwarzając zupełnie nowy kontekst dla obu tych obszarów. Doprowadziła do intensywnego przeplatania się pracy i opieki, a w konsekwencji wymusiła przyjmowanie różnorakich strategii indywidualnych lub organizacyjnych mających na celu pogodzenie aktywności w obu tych obszarach. W naszej prezentacji proponujemy szersze spojrzenie na przeplatanie się pracy i życia rodzinnego, wychodzące poza sytuację kryzysową, a wykorzystujące perspektywę biograficzną. Z tej perspektywy godzenie życia rodzinnego i zawodowego jest zadaniem biograficznym, a zarządzanie przebiegiem życia bierze pod uwagę nasilenie się zaangażowania w różne obszary życia na różnych jego etapach.
Opierając się na badaniach jakościowych prowadzonych w ramach projektu Men in Care wśród ojców-pracowników korporacji pokażemy w jaki sposób praca zawodowa i opieka „przeplatały się” w ich biografiach w okresie pierwszej fali pandemii COVID-19 w Polsce. Zastanowimy się jak społeczna izolacja, praca zdalna oraz zwiększona intensywności prac opiekuńczych wpłynęły na ich doświadczenie pracy i ojcostwa. Jakie strategie stosowali ojcowie, by wywiązać się ze swoich zawodowych i rodzinnych ról? Jaki wpływ na wykorzystywane strategie miał specyficzny moment biografii rodzinnej i zawodowej danego pracownika? Jak wcześniejsze doświadczenia biograficzne np. korzystanie z urlopu rodzicielskiego wpływało na postawy ojców i ich strategie w pandemii? Skupimy się nie tylko na indywidualnych strategiach w biografiach badanych ojców, ale również na szerszym kontekście instytucjonalnym, kulturowym i strukturalnym. Wskażemy jak czynniki takie jak kultura pracy, modele rodzicielstwa czy nierówności ekonomiczne i polityki rodzinne odbijają się w indywidualnych praktykach odnoszących się do opieki i kariery zawodowej badanych mężczyzn. Analiza wywiadów z ojcami – pracownikami korporacji wskazuje bowiem na realizację przez nich działań ‘ratunkowych’ i ad hoc w momencie kryzysu, które jednakże nie są podejmowane bez szerszej refleksji biograficznej.

Projekt Men in Care otrzymał wsparcie finansowe z Komisji Europejskiej w ramach Programme for Employment and Social Innovation „EaSI” (2014-2020) oraz projektu międzynarodowego współfinansowanego ze środków programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „PMW” w latach 2019-2022; umowa nr 5127/EaSIPROGRESS/2020/2 z dnia 21.12.2020.