Celem referatu jest zaprezentowanie wstępnych wniosków z realizacji działania badawczego pt. „Dzieci – miasto – rewitalizacja. Trzy podejścia metodologiczne w badaniach społecznych z udziałem dzieci w nurcie nowej socjologii dzieciństwa” (grant NCN Miniatura-5). Celem projektu jest wypróbowanie trzech różnych podejść metodologicznych do zastosowania w empirycznych badaniach społecznych z udziałem dzieci, realizowanych w nurcie tzw. nowych studiów nad dzieciństwem (new childhood studies; np. James, James 2012), a dokładniej w obszarze nowej socjologii dzieciństwa (new sociology of childhood), (James, James 2012; Corsaro 2015; Norman 2017), z zastosowaniem metod i technik badawczych charakterystycznych dla socjologii jakościowej oraz (częściowo) badań z zakresu social action research (badania partycypacyjne i aktywizujące). Badania z udziałem dzieci należą do przedsięwzięć naukowych wymagających wyjątkowo pogłębionej refleksji metodologicznej i etycznej, a także szczegółowego przygotowania i wysokiego poziomu czujności ze strony osób realizujących badanie (np. Liamputtong 2007; Lisek-Michalska 2012). Przedmiotem badania jest doświadczanie przez dzieci miasta zmieniającego się w ramach procesów miejskiej odnowy, a także ich wiedza na temat procesu rewitalizacji, który w różny sposób może wpływać na ich życie.