Tożsamość obywatelska, świadomość ekologiczna czy wykluczenie społeczne i marginalizacja to zaledwie przykłady z bardzo szerokiego wachlarza zagadnień, które zaproponowali członkowie Sekcji PTS. Tamaty, które miałyby się we wrześniu 2022 r. stać przedmiotem obrad XVIII Zjazdu Socjologicznego, są na co dzień przedmiotem badań specjalistów z zakresy antropologii społecznej, socjologii środowiska, pracy, nauki, prawa, płci, rodziny czy zdrowia. Wszystkie zgłoszone propozycje nawiązują do hasła Zjazdu „Społeczeństwo przyszłości. Rekompozycje”.

Grupy tematyczne mogły być zgłaszane przez członków zwyczajnych jednej Sekcji PTS lub kilku (tzw. grupy międzysekcyjne). Propozycje były przyjmowane od 1 kwietnia do 31 maja 2021 r. W czerwcu zatwierdziła je Rada Programowa Zjazdu i przekazała ich listę Komitetowi Organizacyjnemu. Nabór referatów do poszczególnych grup rozpocznie się 17 stycznia 2022 r.

Zgłoszone grupy tematyczne Sekcji i międzysekcyjne zostały zaplanowane w formie indywidualnych wystąpień (grupy regularne) lub paneli, okrągłych stołów, stolików dyskusyjnych, sesji posterowych, spotkań z autorami (grupy nieregularne).

W sumie Sekcje PTS nadesłały 34 propozycje grup tematycznych, 4 z nich mają charakter międzysekcyjny (zostały zgłoszone przez dwie różne sekcje). Organizatorzy grup reprezentują środowisko socjologiczne z całej Polski – są wśród nich naukowcy z 20 uczelni z Warszawy, Poznania, Krakowa, Gdańska, Łodzi, Katowic, Torunia, Lublina, Wrocławia i  Częstochowy, a także badacze z instytutów Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Medycyny Pracy oraz Narodowego Instytutu Kardiologii.

Abstrakty z opisem każdej z grup dostępne są w dokumencie.

Obecnie trwa kolejny etap prac nad programem XVIII Zjazdu Socjologicznego. Zbierane są zgłoszenia grup tematycznych międzyośrodkowych. Nadsyłać je mogą osoby pochodzące z różnych instytucji naukowych – uczelni lub instytutów Polskiej Akademii Nauk, z kraju i zagranicy. Nabór trwa do 31 października 2021 r. Więcej na ten temat przeczytać można tutaj.

Listę grup tematycznych Sekcji, międzysekcyjnych i międzyośrodkowych, które znajdą się w programie XVIII Zjazdu Socjologicznego, poznamy do 17 stycznia 2022 r. Zostanie ona opublikowana na stronie Zjazdu.

Grupy tematyczne zgłoszone przez Sekcje PTS:

 • Cum civis de futuro: apologizacja czy instrumentalizacja społeczeństwa obywatelskiego? – Sekcja Społeczeństwa Obywatelskiego
 • Relacje z innym, nie-ludzkim bytem – Sekcja Relacji Międzygatunkowych
 • Grupy dyspozycyjne w dobie pandemii Covid-19 – Sekcja Socjologicznych Problemów Bezpieczeństwa Narodowego
 • Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnościami w zmieniającej się i niepewnej rzeczywistości – Sekcja Socjologii Niepełnosprawności
 • Społeczne uwarunkowania ochrony przyrody i środowiska w obliczu kryzysu klimatycznego i epidemiologicznego – Sekcja Socjologii Środowiska
 • Wyzwania transformacji energetycznej i jej wpływ na ochronę środowiska – Sekcja Socjologii Środowiska
 • The future of work in the (post-)pandemic reality – Sekcja Socjologii Pracy
 • Metodyka, etyka i praktyka badawcza – badania społeczne w czasie kryzysu społecznego na przykładzie pandemii – Sekcja Metodologii Badań Społecznych
 • Socjologia historyczna. Problemy i metody na start – Sekcja Socjologii Historycznej
 • Uczestnictwo w kulturze dla wszystkich czy tylko dla wybranych? Mechanizmy stratyfikacji kultury w polu sztuki i muzyki – Sekcja Socjologii Sztuki
 • Bunt w sztuce – sztuka w buncie – Sekcja Socjologii Sztuki
 • Bliskie związki w procesie zmian – Sekcja Socjologii Życia Rodzinnego i Intymności
 • Praktyki troski w życiu codziennym rodzin i związków intymnych – Sekcja Socjologii Życia Rodzinnego i Intymności
 • Etniczność jest kobietą – Sekcja Socjologii Etniczności
 • Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku – Sekcja Socjologii Etniczności
 • Relacje ludzi z roślinami w kontekście społeczno-kulturowym – Sekcja Antropologii Społecznej
 • „Nigdy nie będziesz szła sama” – protest jako troska – Sekcja Socjologii Płci
 • Nierówności płciowe w czasach (post)pandemicznych – Sekcja Socjologii Płci
 • Technologie XXI wieku a zmiany w praktykach ekonomicznych – Sekcja Socjologii Ekonomicznej
 • Ciało i zmiany. Socjologiczne studia o praktykach ucieleśnienia/wcielania – Sekcja Socjologii Ciała
 • Praca socjalna w czasie pandemii COVID-19 – Sekcja Pracy Socjalnej
 • Perspektywa intersekcjonalna w badaniach pracy – Sekcja Socjologii Pracy
 • Społeczne uwarunkowania i konsekwencje nierównej dystrybucji zdrowia. Między dekompozycją a rekompozycją układów stosunków społecznych – Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny
 • Migranci i migracje w kontekście kryzysów – Sekcja Socjologii Migracji
 • Media, technologia i religia w społeczeństwie przyszłości – Sekcja Socjologii Religii
 • Sport przyszłości. Przemiany i wyzwania instytucjonalne, technologiczne i tożsamościowe – Sekcja Socjologii Sportu
 • Wiejskie organizacje pozarządowe w dobie postpandemicznej – szanse i wyzwania – Sekcja Socjologii Wsi i Rolnictwa
 • Wspólnotowość, trybalizm, uspołecznienie w socjologii klasycznej. Historia i współczesna recepcja – Sekcja Historii Socjologii
 • Małe obok dużego – relacje miast i ich mieszkańców w obszarach metropolitalnych – trudne sąsiedztwa czy synergiczna współpraca – Sekcja Socjologii Miasta
 • Wokół „Ja” badacza – perspektywa pierwszoosobowa w badaniach społecznych – Sekcja Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu

Zgłoszone grupy tematyczne międzysekcyjne:

 • Śmierć od nowa. Przyszłość praktyk i doświadczeń umierania, pochówku i żałoby – Sekcja Relacji Międzygatunkowych, Sekcja Antropologii Społecznej
 • Socjologia w sferze publicznej: wiedza naukowa i praktyka społeczna – Sekcja Socjologii Nauki, Sekcja Socjologii Prawa
 • Systemy wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Diagności wobec wyzwań pandemii i czasu postpandemicznego – Sekcja Pracy Socjalnej, Sekcja Socjologii Niepełnosprawności
 • Społeczne konteksty sportu amatorskiego i rekreacji fizycznej w dobie (po)pandemicznej – ciągłość czy zmiana? – Sekcja Socjologii Sportu, Sekcja Socjologii Wsi i Rolnictwa