Mirosława Marody

Profesor emeritus Uniwersytetu Warszawskiego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Jej głównym obszarem zainteresowania są przemiany funkcjonowania jednostek we współczesnym społeczeństwie, opisane w książce Jednostka po nowoczesności (2014). Autorka i współautorka wielu badań i analiz podejmujących problematykę działań społeczeństwa polskiego. W 2019 roku wydała wraz z zespołem książkę Społeczeństwo na zakręcie, w której  podsumowuje zmiany, jakie dokonały się w postawach i wartościach Polaków w ciągu ostatnich trzydziestu lat. W 2021 roku ukazała się pod jej redakcją książka Wartości w działaniu.

Abstrakty wystąpień

Życie społeczne w dobie narastającej niepewności

Niepewność jest immanentną cechą ludzkiego życia, dążenie zaś do jej redukowania – podstawowym bodźcem napędzającym procesy uspołeczniania ludzkich zachowań. Wytwarzany w trakcie tych procesów porządek społeczny stanowił naczelny przedmiot badań socjologii, konstytuując ją jako odrębną dyscyplinę. 

Zapoczątkowany w połowie ubiegłego wieku proces przemian doprowadził do rozpadu owego porządku, nie tylko pozbawiając jednostki relatywnej pewności wynikającej z działania w ramach jasno określonych ról i norm społecznych, lecz stawiając również pod znakiem zapytania wypracowane przez socjologię sposoby badania społeczeństwa.

W swoim wystąpieniu chciałabym skupić się na tych dwu powiązanych z sobą wątkach. Z jednej strony, interesować mnie będzie to, w jaki sposób jednostki usiłują zachować swoje poczucie sprawczości w warunkach narastającej niepewności. Z drugiej strony, chciałabym wskazać na główne problemy, jakie dla naszej dyscypliny niesie za sobą konieczność przejścia od badania społeczeństwa jako bytu do badania procesów uspołecznienia.

Skip to content