Maria Theiss

Maria Theiss – doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, Katedra Metodologii Badań nad Polityką, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski. W latach 2013-2014 zastępca dyrektora Instytutu Polityki Społecznej do spraw studenckich, w latach 2007-2013 kierownik studiów stacjonarnych na kierunku polityka społeczna. Od 2008 r. zastępczyni redaktor naczelnej, a od 2020 r. redaktor naczelna czasopisma „Problemy Polityki Społecznej”.

Zainteresowania badawcze: oddziaływanie polityki społecznej na postawy i zachowania polityczne, oddziaływanie partycypacji politycznej na politykę społeczną, problematyka sprzężenia zwrotnego w polityce (policy feedback), obywatelstwo społeczne, dyskurs w polityce społecznej, lokalna polityka społeczna i usługi w polityce społecznej, w tym ich nieformalne aspekty, nierówności społeczne, jakościowe metody badań nad polityką. Kierowniczka polskich zespołów badawczych w projektach: EnTrust – Enlightened trust: an examination of trust and distrust in governance – conditions, effects and remedies, 2020-2024 (KE, Horyzont 2020), TransSOL – European Paths to Transnational Solidarity at Times of Crisis: Conditions; Forms; Role-Models and Policy Responses, 2015-2018 (KE, Horyzont 2020), LIVEWHAT – Living with Hard Times: How European Citizens Deal with Economic Crises and Their Social and Political Consequences, lata 2013-2016 (7 PR KE) oraz kierowniczka projektu Lokalne obywatelstwo społeczne w polityce społecznej na przykładzie usług opiekuńczych nad dzieckiem do lat 5, 2012-2015 (NCN). Wybrane publikacje z ostatniego okresu: Theiss, M. (2021). Local routes to preschool–access policies in Polish municipalities from a social citizenship perspective. European Journal of Social Work, 24(2), 290-301; Zschache, U., Theiss, M., & Paschou, M. (2020). What Is Solidarity About? Views of Transnational Organisations’ Activists in Germany, Poland, and Greece. Sociological Research Online, 1360780420962808; Theiss, M., & Kurowska, A. (2019). Being denied and granted social welfare and the propensity to protest. Acta Politica, 54(3), 458-478; Lahusen, C., & Theiss, M. (2019). European transnational solidarity: citizenship in action? American Behavioral Scientist, 63(4), 444-458.

Abstrakty wystąpień

Wsparcie państwa opiekuńczego a indywidualne poczucie sprawczości politycznej. Perspektywa polityki społecznej

Poczucie sprawczości politycznej rozumiane jest jako przekonanie osób, że ludzie tacy jak oni mają coś do powiedzenia w polityce oraz, że państwo stara się odpowiadać na ich potrzeby. Istniejące badania wskazują na związki tak pojętego poczucia sprawczości politycznej z wiedzą polityczną i statusem społeczno-ekonomicznym osób. Nurt badań na ten temat jest jednak odseparowany od badań na temat efektów korzystania ze świadczeń i usług polityki społecznej. Wiemy z niego, że świadczenia i usługi przez tzw. efekt zasobów oraz tzw. efekt interpretatywny oddziałują na poczucie sprawczości politycznej osób. Kształtują one także rozumienie odbiorców polityki społecznej tego co znaczy być obywatelką lub obywatelem danego kraju, a w efekcie – oddziałują także na aktywność polityczną. Efekt interpretatywny jest przy tym silnie osadzony w dominujących dyskursach na temat kto na jakich zasadach „zasługuje” na pomoc państwa.

Prezentowany referat jest próbą połączenia obu wspomnianych nurtów badań i służyć ma dostarczeniu pogłębionej odpowiedzi na pytania o to jak współcześnie w Polsce korzystanie ze świadczeń i usług państwa opiekuńczego powiązane jest ze sprawczością polityczną osób. W szczególności, rozwijając hipotezę o życiu „w czasach niepewności”, referat koncentruje się na zmianach w poziomie i charakterze poczucia sprawczości politycznej w ostatnich latach w Polsce oraz na próbie dokładniejszego zrozumienia czy i jak działają w Polsce wspominane efekty oparte na zasobach i przekazie symbolicznym świadczeń i usług państwa opiekuńczego. Dostarczeniu odpowiedzi na te pytania badawcze służyć będzie analiza danych sondażowych oraz indywidualnych pogłębionych wywiadów z osobami korzystającymi ze świadczeń i usług polityki społecznej w Polsce.

Skip to content