Dr hab. Katarzyna Kajdanek

Uniwersytet Wrocławski

Socjolożka miasta, profesor nadzwyczajna w Zakładzie Socjologii Miasta i Wsi Uniwersytetu Wrocławskiego. Badawczo zajmuje się przejawami procesów urbanizacji: ostatnio powrotami z osiedli podmiejskich do miasta (od suburbanizacji do reurbanizacji), architekturą zarządzania przestrzenią miejską wytwarzaną w dynamicznej relacji władz miejskich i deweloperów (polityka mieszkaniowa a reurbanizacja), a także odrodzeniem wsi na ziemi kłodzkiej (odwrócenie trendów depopulacyjnych na obszarach peryferyjnych a kontrurbanizacja). Jest aktywna na polu stosowanych nauk społecznych. Współtworzyła projekt ewaluacji społecznego oddziaływania Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, przygotowywała raport Wrocławska Diagnoza Społeczna 2017, 2014 i 2010, wspierała badawczo procesy rewitalizacji (min. we Wrocławiu, Lesznie). Od 2016 roku jest redaktorką działu studiów miejskich w Studiach Socjologicznych.

Abstrakty wystąpień

 

Regiony miejskie przez długi czas były konceptualizowane jako składające się z miejskiego rdzenia otoczonego przez podmiejskie i wiejskie zaplecze, tworzące spójną całość dzięki (hierarchicznym) funkcjonalnym, kulturowym i instytucjonalnym współzależnościom. Jednak między podręcznikowymi modelami (van den Berga, Klaasena) odzwierciedlającymi takie relacje a formacjami miejsko-regionalnymi ponowoczesnej rzeczywistości ujawnia się luka. Zmiany wynikają z (przyspieszającego, jak przekonuje H. Rosa) postępu społecznego i globalizacji, charakteryzującej się m.in: przestrzenną redystrybucją działalności gospodarczej, wzrostem mobilności, pluralizacją stylów życia oraz powstawaniem policentrycznych systemów miejskich. Dzięki tym czynnikom obszary miejskie nie są już tylko lokalne, ale mają wymiar regionalny. W konsekwencji relacje miasto-przedmieście-wieś są uzupełniane o złożone relacje miasto-miasto (rdzeń-rdzeń), a nawet o relacje peryferie-peryferie, bo obszary o niskiej gęstości zaludnienia także wchodzą w interakcje. Synchurbanizacja to okres, w którym rdzeń i pierścień wykazują podobne tendencje demograficzne pod względem kierunku, czasu i intensywności. Pozornie sprzeczne dynamiki, jak przyrost i ubytek ludności, koncentracja i dekoncentracja w różnych częściach zróżnicowanego systemu przestrzennego, jakim jest region miejski, wynikają z tych samych procesów zachodzących na rynku gruntów i mieszkań. Aglomeracyjne efekty zewnętrzne nie są już ograniczone do rdzeni miast, ale rozprzestrzeniają się na większe terytoria.

Po wprowadzeniu tych uwag, w mojej prezentacji przedstawię, w oparciu o wyniki badań empirycznych, rozważania dotyczące:

  1. przebiegu życia osób powracających z przedmieść do rdzeni miast. Na podstawie zebranych historii życia przedstawię kluczowe doświadczenia zapośredniczone przez przestrzeń-miejsce-ludzi, które doprowadziły do porzucenia podmiejskiego marzenia i podjęcia miejskiego życia. Powracający do rdzeni miejskich, jako pierwsi, którzy wykonali ruch przeciwny dominującym trendom, są papierkiem lakmusowym zmian wpływających na relacje pomiędzy suburbiami a miastami centralnymi jutra.
  2. fragmentarycznych architektur zarządzania miejską przestrzenią publiczną współtworzonych przez władze lokalne i deweloperów. Empiryczny wgląd w instytucjonalną (wyznaczaną przez reguły) i organizacyjną (rozgrywaną wedle reguł) logikę rozwoju miast posłuży do omówienia obecnych i przyszłych przestrzennych i społecznych konsekwencji słabych ram prawnych dla planowania, intensywnej penetracji kapitału dla warunków mieszkaniowych w miastach i ich otoczeniu regionalnym.
  3. społeczno-ekonomicznychi mechanizmów i wyzwań odrodzenia obszarów wiejskich w regionach peryferyjnych. Wieloaspektowy charakter przemian wiejskich regionów marginalnych (na przykładzie ziemi kłodzkiej) pomoże mi zilustrować konieczność uwzględniania zarówno lokalnych kontekstów społecznych (nowo przybyli ludzie, normy, wartości, kapitał społeczny), jak i mechanizmów w skali makro (programy unijne, rynki ziemi i nieruchomości, zmiany kulturowe) dla uchwycenia najważniejszych elementów wiejskich krajobrazów jutra.

Krajobrazy jutra
SESJA PLENARNA, numer: P01
data: 12.09.2022, 11:30
Miejsce: Uniwersytet Warszawski,
ul. Dobra 56 sala1.1

Sprawdź też inne sesje tego tematu:

  • Miasto, przestrzeń publiczna, partycypacja

  • Sztuczna inteligencja w badaniach i życiu społecznym

  • Sztuczna inteligencja w badaniach i życiu społecznym

Rejestracja

Aby wziąć udział w zjeździe należy się zarejestrować.

Rejestracja zostanie uruchomiona wkrótce.

Zgłaszanie referatów

Do 15 marca 2022 r. można zgłaszać referaty do grup tematycznych:

Terminy


1 lipca 2021 – 31 października 2021

zakończenie składania propozycji międzyośrodkowych grup tematycznych

17 stycznia 2022 – 15 marca 2022
Procedura zgłaszania referatów do grup tematycznych

14-17 września 2022
XVIII Zjazd Socjologiczny

Skip to content