Wydarzenia specjalne

Jak na wszystkich poprzednich Zjazdach, oprócz sesji naukowych w programie znalazły się wydarzenia specjalne:

 1. sesje poświęcone ważnym jubileuszom,
 2. spotkania organizowane wspólnie z naszymi przyjaciółmi i partnerami,
 3. debaty poświęcone sprawom żywotnym dla naszego środowiska,
 4. warsztaty i spotkania robocze.

Jak zwykle odwiedzą nas też Wydawcy monografii i czasopism
o profilu socjologicznym.
Układając program staraliśmy się tak ulokować wydarzenia specjalne,
żeby uczestnicy Zjazdu, a także dziennikarze mogli wziąć w nich udział:
są naprawdę wyjątkowo ciekawe, a niektóre z nich odbędą się
po raz pierwszy! Poniżej lista wydarzeń wraz z opisem. Zapraszamy!

 

1. Sesje poświęcone ważnym jubileuszom

Salon Socjologiczny

z okazji 90-lecia obecności socjologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,
pod patronatem JM Rektora SGGW prof. dra hab. Michała Zasady, a także Sekcji Socjologii Nauki PTS
oraz Zarządu Warszawskiego Oddziału PTS.

Salony Socjologiczne odbywają się na SGGW cyklicznie, jako stała inicjatywa pracownic i pracowników Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW. Ten dedykowany będzie jubileuszowi 90-lecia obecności socjologii na SGGW. Świętować go będziemy z lekkim opóźnieniem spowodowanym przez epidemię COVID, ale za to w gronie socjolożek i socjologów z całej Polski. Tematem przewodnim będzie rozmowa o historii naszej dyscypliny w Szkole Głównej – „Aktorzy, teorie, badania. 90 lat tradycji socjologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” – z uczestnikami tych wydarzeń. Spośród zaproszonych na spotkanie „świadków historii” zaproszenie przyjęli prof. prof. Krzysztof Frysztacki, Andrzejem Sadowski, Marek S. Szczepański oraz Marek Ziółkowski. Dyskusja będzie moderowana przez prof. Annę Śliz, z Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW.

DATA: Środa 14 września, godz. 14.30 – 16.00
MIEJSCE: SGGW

Socjologia w dialogu z praktyką i z innymi dyscyplinami
– wokół dziedzictwa Adama Podgóreckiego.

Sesja z okazji 50-lecia Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

W roku 2022 Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW obchodzi jubileusz 50. rocznicy powstania. Powołany został jako interdyscyplinarna jednostka badawcza i dydaktyczna łącząca badaczy i nauczycieli akademickich wywodzących się z różnych obszarów nauki: socjologii, prawa, pedagogiki i psychologii. Podejmowane w nim od 50 lat tematy badań obejmują takie dyscypliny i subdyscypliny jak kryminologia, penitencjarystyka, penologia, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika społeczna, psychologia i socjologia dewiacji, socjologia prawa i inne. Tym jednak, co wyróżniało i wyróżnia nadal IPSiR, jest fakt, iż wielu podejmowanych w nim problematyk badawczych nie da się opisać krótkim i zwięzłym określeniem, np. interdyscyplinarna refleksja nad teorią i metodami pracy socjalnej, czy – kluczowa dla Instytutu – profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Trzeba też pamiętać, iż pewna terminologia istotna dla IPSiR w przeszłości – np. socjotechnika – wraz z przemianami nauk społecznych wyszła z użycia, ale za to pojawiły się nowe pojęcia i programy naukowe integrujące akademicką społeczność nastawioną na uprawianie stosowanych nauk społecznych – np. nauka o politykach publicznych.

Jednym z najważniejszych współzałożycieli IPSiR i twórców fundamentów leżących u podstaw jego badawczo-dydaktycznego profilu (ale także profilu Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, którego korzenie są takie same) był prof. Adam Podgórecki. Z jednej strony łączył on socjologię i prawo, z drugiej rozwijał koncepcję socjotechniki – praktycznej nauki społecznej.

Podczas sesji w odwołaniu do dorobku i tradycji Adama Podgóreckiego popatrzymy na teraźniejsze i przyszłe relacje socjologii z innymi dyscyplinami przede wszystkim nauk społecznych (choć nie tylko), a także będziemy dyskutować o różnych sposobach przezwyciężania czy kwestionowania dyscyplinowego myślenia o nauce. W szczególności będziemy debatować nad tym, jak nauki społeczne mogą pomóc w zrozumieniu antropocenu; jak wychodząc poza stygmatyzujące etykiety badać zjawiska określane jako patologia społeczna; jakie są powinowactwa między kryminologią a socjologią; co nauki społeczne mogą nam powiedzieć na temat zalgorytmizowanego profilowania. Wątki te mogą wydawać się odległe od siebie, ale łączy je namysł nad miejscem w życiu zbiorowym stosowanych nauk społecznych.

Prowadzenie: Tomasz Kaźmierczak (UW)

Paneliści: Aleksander Manterys (UW), Radosław Markowski (Uniwersytet SWPS), Marek Rymsza (UW), Irena Rzeplińska (INP PAN), Kaja Sztandar-Sztanderska (UW)

DATA: Piątek 16 września, 18.00 – 19.30
MIEJSCE: UW

2 Spotkania organizowane wspólnie
z naszymi przyjaciółmi i partnerami

Sesja pod patronatem Narodowego Centrum Kultury:
Lokalne instytucje kultury jako aktorzy kształtujący więzi społeczne

Celem sesji jest podjęcie refleksji nad rolą kultury w lokalnych społecznościach, zwłaszcza w świecie zmienionym przez pandemię. Rozważania jednocześnie dotyczyć będą tego, kto się ujawnia w lokalnym horyzoncie kulturalnym, oraz tego, jak w mozaice lokalnych powiązań instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych odnajdują się instytucje kultury, ich mecenasi, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe czy lokalne media. Odniesiemy się do tego, czy – i ewentualnie w jaki sposób – ich funkcjonowanie oddziałuje na wspólnoty oraz do kwestii synergii związanych ze współpracą poszczególnych lokalnych aktorów. Jednocześnie sesja będzie stanowiła okazję do zastanowienia się nad konsekwencjami pandemii dla lokalnego życia społeczno-kulturalnego, a także nad działaniami, które są lub mogą być na nie odpowiedzią. W tym kontekście sesja stanie się również przyczynkiem do dyskusji nad rolą lokalności w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

DATA: Środa 14 września, godz. 16.15 – 17.45
MIEJSCE: 

Sesja pod patronatem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji:
Projekty międzynarodowe w czasach pandemii

Celem sesji będzie podjęcie refleksji nad doświadczeniami polskich uczelni w realizacji projektów międzynarodowych w ramach programu Erasmus+ w dobie pandemii COVID-19. W toku dyskusji podniesione zostaną wątki związane z niezbędnymi kompetencjami liderów projektów Erasmus+, w tym – kompetencjami 4.0, które – jak pokazały badania – ułatwiają implementację projektów międzynarodowych oraz stabilizują działania projektowe podejmowane w sytuacji dużej niepewności. Ponadto, uwaga poświęcona zostanie również doświadczeniom bezpośrednich beneficjentów projektów Erasmus+, czyli studentów zagranicznych wizytujących polskie uczelnie, ze szczególnym uwzględnieniem akademii zrzeszonych w ramach inicjatywy Uniwersytety Europejskie EUI.

DATA: Środa 14 września, godz. 16.15 – 17.45
MIEJSCE: 

Sesja pod patronatem Instytutu Badań Edukacyjnych:
Ciągłość i zmiana w edukacji. Rozwój kultury usprawnień w społeczeństwie cyfrowym

Edukacja mierzy się z wieloma wyzwaniami związanymi ze zmianami społecznymi, gospodarczymi i technologicznymi. Stwarzają one nowe możliwości usprawniania edukacji – najbardziej widoczne w obszarze wykorzystywaniu technologii cyfrowych. Zmiany te zmuszają one do stawiania pytań o miejsce i znaczenie istniejących, poprawianych i doskonalonych przez wieki praktyk edukacyjnych, reguł i zasad normatywnych i kształtu instytucji i relacji między-instytucjonalnych ważnych dla zdobywania umiejętności i kształtowania postaw. W sesji przedstawione zostaną wystąpienia pokazujące kluczowe wyzwania edukacji, widziane zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i empirycznej.  Pokazane będą też innowacyjne działania i badania prowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych dające wgląd polską edukację i jej społeczne uwarunkowania oraz nowe możliwości prowadzenia analiz socjologicznych.

W sesji wystąpią:

z referatem Kultura usprawnień w społeczeństwie cyfrowym – perspektywa socjologiczna. W wystąpieniu przedstawione zostanie rozumienie kultury usprawnień jako kultury mądrych praktyk, kultywowanych przez wieki, poprawianych i doskonalonych na mocy wielu doświadczeń. Jest to kultura właściwa nauce pojmowanej jako dokonywanie odkryć metodą prób i błędów. Pozostaje ona domeną empiryka, artysty-rzemieślnika, technika znającego niezbędne rozwiązania problemów obecnych w dziedzictwie kulturowym. Jest to zarazem kultura uznająca dobrą teorię za coś ze wszech miar praktycznego. Nie widzi ona zagrożeń w postępie cywilizacyjnym związanym z cyfryzacją, ale proponuje rozwiązania pozwalające włączyć ją w system radzenia sobie z problemami w grze o sensy wyznaczające reguły obowiązujące w społeczeństwie.

 z referatem Szkolny system normatywny podstawą skuteczności działań wychowawczo-edukacyjnych. Autor wystąpienia skoncentruje się na identyfikacji podstawowych elementów szkolnego systemu normatywnego, wskazując na ich jakość. Głównie ocenie zostaną poddane szkolne środki wychowawcze. Następnie uzyskane wyniki zostaną skorelowane z identyfikacją uczniów ze środowiskiem szkolnym, co może być potraktowane jako wskaźnik angażowania się tychże w proces realizacji celów instytucji edukacyjnych. Nadto będą one skorelowane z osiągnięciami edukacyjnymi uczniów, co w sposób bezpośredni ukaże związki zachodzące między systemem normatywnym a efektami pracy szkoły w wymiarze kształcenia. Podstawą prowadzonych analiz będą badania przeprowadzone wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w jednym z miast wojewódzkich Polski. 

z referatem Rodzina w obliczu ciągłości i zmiany w edukacji. Współczesny świat doświadcza przeciwstawnych tendencji wyrażających się w swoistym siłowaniu się tego, co zastane, z tym, co antycypowane. Nie jest to nowe zjawisko, choć zdaje się, że dzisiaj pewne procesy przebiegają z większą dynamiką niż w przeszłości. Wspomniane tendencje dotyczą w zasadzie wszystkich dziedzin życia, jednak w szczególnym stopniu odnoszą się one do rzeczywistości oświatowej, rozumianej tak instytucjonalnie, jak i pozainstytucjonalnie. Ponieważ wspólnota rodzinna jest podstawową grupą społeczną odpowiedzialną za wychowanie i kształcenie młodego pokolenia, w referacie podjęto próbę omówienia, jak współczesna rodzina odpowiada na rzeczone wyzwania ciągłości i zmiany w edukacji.

z referatem Projekty cyfryzacyjne IBE – nowoczesne narzędzia dla edukacji.

z referatem Międzynarodowe badanie umiejętności 15-latków PISA. Innowacje metodologiczne w technologii pomiaru umiejętności. Programme for International Student Assessment (PISA) to największy na świecie projekt badawczy mierzący umiejętności 15-latków. PISA sprawdza, w jakim stopniu uczniowie opanowali podstawowe umiejętności, które umożliwiają zdobywanie wiedzy, jej wykorzystywanie, a w konsekwencji uczestnictwo w życiu społecznym, świadome podejmowanie decyzji, kreatywność w rozwiązywaniu problemów. Od pierwszego cyklu badania w 2000 roku zakres i sposób pomiaru jest aktualizowany w taki sposób, aby możliwe było jednocześnie śledzenie trendów i dostosowanie pomiaru do zmian w sposobie korzystania z umiejętności. W wystąpieniu przedstawione zostaną założenia technologii pomiaru wykorzystywane w mierzeniu umiejętności i w badaniu ankietowym uczniów oraz wprowadzane w badaniu innowacje związane z wykorzystaniem w w badaniu narzędzi komputerowych: testowania adaptatywne, interaktywne zadania i eksperymenty metodologiczne.

z referatem Jak mierzyć kompetencje obywatelskie młodzieży? Doświadczenia międzynarodowego badania ICCS. International Civic and Citizenship Study (ICCS) to międzynarodowe porównawcze badanie uczniów w ósmym roku edukacji szkolnej. Jest to projekt cykliczny i jedno z kilku porównawczych badań osiągnięć uczniów prowadzonych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) w Polsce realizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych. ICCS wywodzi się z międzynarodowego badania Civic Education Study realizowanego pod koniec lat 90, a jego głównym celem jest sprawdzenie, w jaki sposób młodzież przygotowana jest do pełnienia roli obywatela w demokratycznym społeczeństwie. Badanie mierzy wiedzę i rozumienie zagadnień z zakresu edukacji obywatelskiej, a także postawy obywatelskie uczniów, w tym te związane z różnymi formami aktywności obywatelskiej. Szczególny nacisk kładziony jest na rolę szkoły, nauczycieli, procesów edukacyjnych w kształtowaniu kompetencji i postaw młodzieży.

z referatem Umiejętności osób dorosłych, ich uwarunkowania i wykorzystanie w życiu codziennym i pracy.  Porównawcze badanie umiejętności osób dorosłych PIAAC 2022-23.  Międzynarodowe badanie umiejętności dorosłych PIAAC (od ang. Programme for International Assessment of Adult Competencies) dostarcza porównywalnych międzynarodowo danych dotyczących poziomu i zróżnicowania umiejętności dorosłych, i ich wykorzystaniu w sytuacjach związanych z życiem codziennym, nauką i pracą. W Polsce i ponad 30 innych krajach na całym świecie trwa druga edycja badania. W prezentacji pokazane zostaną sposoby dostosowania zakresu i sposobu pomiaru umiejętności oraz ich uwarunkowań do zmieniających się sposobów korzystania z umiejętności przez dorosłych. Badanie prowadzone w latach 2022-2023 na losowej próbie osób w wieku 16-65. W prezentacji pokazane zostaną założenia pomiaru, doświadczenia z przeprowadzonego w 2021 pilotażu badania. Przedstawione zostaną także unikalne możliwości, jakie dane z obecnej i poprzedniej edycji  badania dają do prowadzenia analiz socjologicznych i rozwijania metodologii badań społecznych.

DATA: Środa 14 września, godz. 14.30 – 16.00
MIESCE: 

3. Debaty poświęcone sprawom żywotnym
dla naszego środowiska i nie tylko

Debata przewodniczących stowarzyszeń socjologicznych (ESA, ISA I PTS)
„Toward more sophisticated and meaningful approaches to research evaluation”

Nauka i osiągnięcia naukowe stają się coraz bardziej wymierne i porównywalne, za sprawą szeregu wskaźników – takich jak Impact Factor, Index Hirscha. Jak socjologia radzi sobie w parametryzującym się świecie? Czy socjologia „ucierpiała” wskutek wdrażania wskaźników ewaluacyjnych – na przykład przegrywając w wyścigu o granty z innymi naukami społecznymi? Co nacisk na wymierne osiągnięcia zmienił w sposobie uprawiania nauki i funkcjonowaniu środowiska naukowego – tak na lepsze, jak na gorsze? W roku 2012 ukonstytutował się ruch znany jako San Franscisco Declaration on Research Assessment, którego głównym celem jest „to improve the ways in which researchers and the outputs of scholarly research are evaluated”. Do ruchu przyłączyły się stowarzyszenia naukowe reprezentujące różne dyscypliny, wydawcy, a także uczelnie: do dzisiaj Deklarację podpisało prawie 22 000 instytucji ze 158 krajów. W Deklaracji wskazuje się słabości wskaźników, które powszechnie używane są przez grantodawców i instytucje naukowe w ewaluacji osiągnięć pracownic i pracowników. rekomendacji DORA. Jak nasze stowarzyszenia odnoszą się do tych postulatów? Czy warto podpisać Deklarację?

Udział wezmą: Ligia Ferro (ESA), Sari Hanafi (ISA) i Krzysztof Konecki (PTS). Dyskusję moderować będzie Anna Giza.

ENG:

„Toward more sophisticated and meaningful approaches to research evaluation”

A panel debate with the presidents of three sociological associations – the ESA, ISA, and PTS

Levels of scholarship and academic achievements are becoming increasingly more quantifiable and comparable thanks to the establishment of a number of indices such as Impact Factor, citation analysis, the Hirsch index, etc. Yet how is sociology dealing with this parametric world? Has our discipline been disadvantaged – for example, losing the race for grants to other social sciences – by the implementation of such evaluation indicants? What has the emphasis on measurable accomplishments changed in the way that research is conducted and that the sociological community functions? What has changed for the better and what for the worse?

In 2012, an initiative known as the San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) emerged with the primary objective being “to improve the ways in which researchers and the outputs of scholarly research are evaluated.” Scientific associations representing various disciplines, publishers, and universities have joined the movement: to date, over 22,000 individuals and organizations from 159 countries have signed DORA. The Declaration points to the weaknesses and deficiencies of parameters commonly used by institutions to assess the accomplishments of scholars in the process of funding, appointment, or promotion. DORA recommends explicitness and transparency about criteria applied in evaluations as well as a focus on the qualitative value of output. How should our associations respond to this call and its demands? Is it worth joining the movement and signing the Declaration on Research Assessment?

DATA: Środa 14 września, godz. 14.30 – 16.00
MIEJSCE: SGGW 

PANEL Komitetu Socjologii PAN: Czy pokolenia zmieniają polską socjologię?

Naszym celem jest wywołać refleksję nad znaczeniem czynnika pokoleniowego dla zmian zachodzących w polskiej socjologii. To, że ona się zmienia pod wpływem różnych czynników i okoliczności, wiemy, niewiele natomiast wiemy, czy i jak do jej zmian przyczynia się wymiana pokoleniowa. Chcemy – zapraszając do zabrania głosu przedstawicieli różnych socjologicznych pokoleń – spróbować dociec, co dla ich reprezentantów było/jest ważne, w czym upatrują sens swej aktywności zawodowej i jej znaczenie, co chcieli wnieść i co wnieśli/wnoszą do ogólnego dorobku nauki? Jak postrzegają własną specyfikę/tożsamość na tle starszych i młodszych od siebie generacji? Na czym wreszcie – używając języka Mannheima – polegała świeżość ich spojrzenia na socjologiczne wyzwania i kogo uważali za „przeciwnika” (co było „dramatem” ich pokolenia)?

Pytania te – rzadko podejmowane na gruncie naszej dyscypliny – wydają się i ważne, i ciekawe, a podzielenie się własnymi refleksjami na ten temat może okazać się istotne dla samoświadomości socjologów.

Paneliści:

 • Prof. Jerzy Wiatr, reprezentujący pokolenie socjologów działających w okresie wczesnego PRL, gdzie socjologia działała w bardzo trudnych warunkach społeczeństwa zamkniętego (ze wszystkimi tego konsekwencjami dla dyscypliny i sposobu funkcjonowania socjologów);
 • Prof. Marek Ziółkowski, reprezentujący pokolenie „pograniczne” – socjologów rozwijających skrzydła w liberalizującym się i otwierającym na świat PRL i stawiających czoło socjologicznym wyzwaniom transformacji ustrojowej;
 • Dr hab. Przemysław Sadura, reprezentujący pokolenie, którego socjologiczna edukacja i inicjacja przypadły na pierwszy okres transformacji ustrojowej, zaś pełna aktywność naukowa na czas „potransformacyjnej” Polski;
 • Dr Agata Dziuban i dr Justyna Struzik, reprezentujące najmłodsze pokolenie socjologów, dorastające i wchodzące w socjologiczne role w warunkach globalizującego się świata.   

Dyskusja  

Prowadzenie: Krystyna Szafraniec

DATA: czwartek, 15.09. godz. 14.00-15.50
MIEJSCE: SGGW 

Czy polskim socjologom są potrzebne polskie pisma socjologiczne?

W ciągu minionych dwóch lat kilka polskich czasopism socjologicznych obchodziło poważne rocznice. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” (ukazuje się od 1921) sesją naukową i publikacją uczcił swoje 100-lecie. „Przegląd Socjologiczny” (1930) skończył 90 lat, „Kultura i Społeczeństwo” (1956) ma już 65 lat, a lat 60 minęło od ukazania się w 1961 roku pierwszych numerów „Polish Sociological Review” (zaczynał jako „Polish Sociological Bulletin”) oraz „Studiów Socjologicznych”. Nie ulega zatem wątpliwości, że polskie środowisko socjologiczne wypracowało długą i bogatą tradycję wydawania polskich czasopism naukowych, którą w ostatnich dekadach wzbogaciły nowe pisma, często ambitne i interesujące. Uznaliśmy zatem, że jest o czym rozmawiać. W czasie Zjazdu Socjologicznego we Wrocławiu miało miejsce wydarzenie, podczas którego dyskusję zdominował problem niskiej punktacji przyznanej socjologicznym czasopismom przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. W czasie Zjazdu w roku 2022 chcemy problematykę czasopism przedyskutować szerzej skupiając się na 3 tematach:

 • Jak wygląda rynek polskich czasopism socjologicznych? Jak pozycjonują się poszczególne tytuły w tej przestrzeni?
 • Jaką rolę pełnią obecnie polskie czasopisma socjologiczne w funkcjonowaniu środowiska socjologicznego? Czy pisma te są jeszcze potrzebne socjologom?
 • Jakie są główne problemy polskich czasopism socjologicznych? A co jest ich mocną stroną?

Wydarzenie będzie miało charakter dyskusji panelowej. Rolę wprowadzenia pełnić będą dwie prezentacje:

 • Krzysztof Pietrowicz (UMK) przedstawi krótką syntezę o kondycji polskich czasopism socjologicznych;
 • Ireneusz Sadowski (ISP PAN) zaprezentuje analizę krajowego obiegu socjologicznego, jaki stworzyło swoimi wykazami Ministerstwo i postara się powiedzieć, co z tego wynika.

Następnie odbędzie się dyskusja panelowa, którą moderować będzie Barbara Pasamonik (APS), a udział wezmą przedstawiciele Redakcji: „Kultura i Społeczeństwo”, „Polish Sociological Review” „Przegląd Socjologiczny”, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny”, „Studia Socjologiczne”.

DATA: Piątek 16 września, 18.00 –19.30
MIEJSCE: SGGW 

Dialog w czasach polaryzacji – debata?

Sesja o charakterze popularnonaukowym, łącząca refleksję naukową ze sprawami publicznymi i praktyką społeczną. Sesja obejmie (1) wprowadzenie, (2) dyskusję panelową i (3) otwartą dyskusję z udziałem uczestników wydarzenia. Sesja będzie okazją do zaprezentowania działań dialogowych prowadzonych przez cztery wskazane think-tanki (i ich rezultatów) i zarazem stworzy przestrzeń dla szerszej refleksji nad potrzebą i możliwością prowadzenia otwartej i racjonalnej debaty w czasach silnej polaryzacji, wzmacnianej przez media sprzyjające utrzymywaniu odrębnych dyskursów w „społecznych bańkach”. Otwarta, racjonalna debata rozumiana jest to jako mechanizmy komunikowania się obywateli w sprawach publicznych w sposób zakładający (1) wzajemne podmiotowe traktowanie się dyskutantów, (2) wypowiadanie się w sposób zrozumiały także dla tych, którzy danych poglądów czy stanowisk nie popierają oraz (3) zdolność słuchania (ze zrozumieniem) innych.

Współorganizatorami wydarzenia i uczestnikami dyskusji będą przedstawiciele trzech niezależnych podmiotów analityczno-badawczych określanych popularnie jako think-tanki, ze względu na ich rolę w kształtowaniu debaty dotyczącej ważnych spraw publicznych oraz przygotowywanie konkretnych rozwiązań dla polityk publicznych. Są to: Fundacja Stocznia, Laboratorium Więzi, Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO, Klub Jagielloński.

DATA: Środa 14 września 16.15 – 17.45
MIEJSCE: SGGW 

4. Warsztaty i spotkania robocze

Analiza tekstu w badaniach jakościowych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych (dr hab. Marta Bucholc, prof. UW, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Centre de recherche en science politique, Université Saint-Louis Bruxelles, mgr Agnieszka Karlińska, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)

Warsztaty, organizowane we współpracy z Dariah.lab i CLARIN-PL, skierowane są do socjologów i socjolożek zainteresowanych rozszerzeniem swojego repertuaru badawczego o najnowsze rozwiązania cyfrowe z obszaru analizy tekstu. Połączone zostaną z prezentacją otwartych narzędzi webowych do automatycznego przetwarzania języka naturalnego, tworzonych przez Instytut Badań Literackich PAN i Politechnikę Wrocławską. Będą stanowiły okazję do zebrania uwag społeczności socjologicznej, które pozwolą na dostosowanie opracowywanych rozwiązań do potrzeb badaczy i badaczek jakościowych.

W trakcie warsztatów przedstawione zostaną techniki analizy tekstu, łączące metody cyfrowe z metodami dobrze ugruntowanymi w naukach społecznych, takimi jak analiza dyskursu, analiza treści czy analiza pola semantycznego. Prezentacja obejmie ekstrakcję terminologii i kolokacji, modelowanie tematyczne, analizę wydźwięku oraz rozpoznawanie i analizę powiązań między bytami nazwanymi (m.in. osobami, miejscami i instytucjami). Poszczególne techniki zastosowane zostaną do weryfikacji tez postawionych przez badaczy i badaczki dyskursu na temat aborcji w Polsce. W analizie wykorzystany będzie zróżnicowany materiał tekstowy: teksty z posiedzeń plenarnych Sejmu i Senatu RP, artykuły z polskich serwisów informacyjnych oraz listy pasterskie Konferencji Episkopatu Polski. Omówione zostaną poszczególne kroki badawcze, począwszy od pozyskania i opracowania danych tekstowych poprzez ich analizę przy użyciu narzędzi cyfrowych aż po wizualizację wyników.

DATA: czwartek 15 września 18.00-19.30
MIEJSCE: SGGW 

Jak wprowadzać studentów w świat modelowania i symulacji w naukach społecznych (computational social science)? Warsztaty edukacyjne ACTISS prowadzone przez dr Agatę Komendant-Brodowską, dr Annę Baczko-Dombi oraz dr Katarzynę Abramczuk

Na warsztatach przedyskutujemy z uczestnikami wyzwania związane z wprowadzaniem studentów w świat modelowania, analizy sieci, teorii gier czy symulacji w naukach społecznych i bariery, które to wejście utrudniają. Chcemy też podzielić się materiałami edukacyjnymi, które przygotowaliśmy w ramach projektu ACTISS-Action for Computational Thinking in Social Sciences w odpowiedzi na te wyzwania. Są to otwarte kursy online prowadzające do analizy dynamiki społecznej, modelowania i symulacji, zaprojektowane z myślą o studentach nauk społecznych i szerokiej publiczności oraz otwarte zasoby edukacyjne dostępne na actiss-edu.eu. Do uczestnictwa w kursach nie jest konieczne przygotowanie matematyczne czy programistyczne! W czasie warsztatu planujemy popracować wspólnie z wybranymi materiałami i przedyskutować możliwości zastosowania ich w pracy ze studentami.

DATA: czwartek 15 września 18.00-19.30
MIEJSCE: 

Superwizja i interwizja w badaniach społecznych – doświadczenia i potrzeby. Warsztat w formule world cafe (organizatorem jest „Spotkania Badaczek”)

Zapraszamy na warsztaty poświęcone rozpoznaniu doświadczeń i potrzeb dotyczących superwizji i interwizji w badaniach społecznych. Oba te narzędzia służą wspieraniu autorefleksji oraz diagnozie i rozwiązywaniu problemów, w tym przypadku podczas prowadzenia badań. Metody te mogą być zorientowane zarówno na rozwój warsztatu badawczego (a także dydaktycznego) osób uczestniczących, jak i wsparcie emocjonalne i psychologiczne. Obszary, których superwizja lub interwizja (tj. wsparcie i konsultacje koleżeńskie) mogą dotyczyć to m.in. przygotowanie do podjęcia tematu badawczego, trudne doświadczenia w terenie, dylematy etyczne, dobrostan osób uczestniczących w badaniach oraz badaczy i badaczek, wpływ własnego usytuowania oraz doświadczeń w terenie na wyniki badań, trudności w dydaktyce, praca nad relacjami w zespołach. Dostęp do tego rodzaju narzędzi może być szczególnie ważny dla tych badaczy i badaczek, które realizują badania samodzielnie i pozbawione są wsparcia zespołu i grup koleżeńskich w ich instytucjach.

Interesuje nas diagnoza potrzeb dotyczących super- i interwizji oraz stworzenie na jej podstawie modelu wsparcia dla osób zajmujących się badaniami społecznymi. Rezultatem warsztatów będzie mapa problemów i oczekiwań w tym obszarze oraz wstępne rekomendacje dla instytucji dotyczące pożądanych form takiego wsparcia. W ten sposób kontynuować będziemy dyskusję zapoczątkowaną podczas Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych w 2021 roku.

Wydarzenie organizowane jest przez nieformalną grupę badaczek społecznych działających w ramach inicjatywy Spotkania Badaczek. Spotkania Badaczek to comiesięczne otwarte, niehierarchiczne, feministyczne spotkania poświęcone etyce i praktycznym problemom badań oraz pracy w akademii. Warsztaty prowadzone będą w tym samym, niehierarchicznym duchu.

DATA: czwartek 15 września, 18.00-19.30
MIEJSCE: 

Forum Młodej Socjologii

Jest to nowa formuła wprowadzona podczas tegorocznej edycji Zjazdu Socjologicznego. W ramach wydarzenia odbędą się spotkania skierowane do młodych doktorów, doktorantów i studentów socjologii z Polski i Ukrainy. Celem Forum jest wsparcie socjologów na wczesnym etapie kariery i pomoc w nawiązaniu kontaktów. Forum będzie prowadzone w języku angielskim. W środę, 14 września 17.00 – 19.00 porozmawiamy z dużymi wydawcami o publikowaniu na wczesnym etapie kariery oraz nowych możliwościach publikacyjnych na styku data science z naukami społecznymi. W czwartek 15 września w godzinach 18.00-19.30, młodzież socjologiczna, poszukująca zatrudnienia i kontaktów będzie mogła – w nieformalnej atmosferze – spotkać się z potencjalnymi pracodawcami i współpracownikami. Gromadzenie kapitału społecznego będzie natychmiastową korzyścią dla młodych socjologów, nawet jeśli spotkanie nie zakończy się podpisaniem umowy o pracę.

Forum Młodej Socjologii organizują Izabela Grabowska, Akademia Koźmińskiego w Warszawie; była dyrektorka interdyscyplinarnej szkoły doktorskiej i Anna Sosnowska, Uniwersytet Warszawski.

Zapraszamy socjologiczną młodzież, która szuka kontaktów i możliwości rozwoju zawodowego. Zapraszamy doświadczonych badaczy i organizatorów życia akademickiego, którzy chcą podzielić się wiedzą i szukają współpracowników.

DATA:
14 września 16.15 – 17.45 część I
15 września 18.00 – 19.30 część II

MIEJSCE: 

Rejestracja

Aby wziąć udział w zjeździe należy się zarejestrować za pomocą poniższego formularza:  

Terminy

do 31 maja 2022
przekazanie autorom informacji o przyjęciu referatów

14-17 września 2022
XVIII Zjazd Socjologiczny

Skip to content